Nokian seurakunnan viestintästrategia 2022–2024

Viestivä organisaatio

1. Viestinnän lähtökohdat

1.1. Viestinnän perusta

Kirkollisen viestinnän perusta on kirkon perussanomassa, ilosanomassa Jumalan armosta ja rakkaudesta. Kirkon ydintehtävä on viestin vieminen. Seurakunta viestii, tiedottaa ja rohkaisee jäseniään vuorovaikutukseen.

Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelman 2023 mukaan kirkollinen viestintä:

 • pohjautuu kirkon ydinsanomaan
 • on rohkeasti kristillistä
 • on ajankohtaista ja avointa
 • on keskustelevaa ja kunnioittavaa
 • on selkeää ja saavutettavaa
 • tunnistaa erilaisten kohderyhmien tarpeet
 • uudistuu jatkuvasti viestinnän kanavien ja teknologioiden kehittyessä.

Nokian seurakunnan strategian visio on: Seurakuntalaisuudella on merkitystä.
Visio tarkoittaa:

 1. Nokialaiset tunnistavat, että heidän seurakuntansa on paikka, missä on mahdollisuus yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan kanssa ja yhteyteen ihmisten kesken.
 2. Seurakunta on uskottava ja tunnistettava yhteistyökumppani eri toimijoille.

Viestinnässä visio tarkoittaa:

 1. Seurakunnan on viestittävä Jumalan rakkaudesta ja armosta sekä toiminnasta siellä, missä nokialaiset ovat. Seurakunta rohkaisee vuorovaikutuksellisuuteen ja mahdollistaa palautteen antamisen.
 2. Seurakunta julkisoikeudellisena toimijana toteuttaa ja tuottaa laadukasta viestintää kuntalaisille.

Nokian seurakunnan viestintä pohjautuu kirkon viestintäohjelmaan ja organisaation strategiaan. Seurakunnassa toteutetaan hengellistä, diakonista ja palveluviestintää sekä sisäistä viestintää. Kriisiviestinnästä on laadittu erillinen toimintaohje.

Seurakuntien tunnettavuuskyselyssä 2021 todetaan, että kohtaamiset seurakuntien kanssa on koettu myönteisinä. Suomalaiset odottavat seurakunnilta konkreettista työtä kristillisen lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Havainto haastaa seurakuntia pohtimaan paitsi resurssien suuntaamista, myös entistä selkeämmin viestimään lähimmäisenrakkauden merkityksestä osana oman kirkon uskoa ja perustehtävää. Seurakunnan ymmärrämme kaikkien kastettujen kristittyjen yhteisöksi sekä julkisoikeudelliseksi toimijaksi, jolla on omat suorittavat tehtävänsä.

1.2. Viestintäympäristö

Nokian väkiluku on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2021 arvosta 33 322 arvoon 34 889 (kasvua 4,5 %). Samanaikaisesti seurakunnan jäsenmäärä on laskenut arvosta 23 143 arvoon 22 848 (laskua 1,3 %).

Nokialla asuvista

 • 60,8 % on 15–64-vuotiaita
 • 20,8 % on yli 65-vuotiaita
 • 18,4 % on 0–14-vuotiaita.

Nokian seurakunnan viestintä pyrkii tavoittamaan kaikki nokialaiset. Viestintää toteutetaan vuorovaikutteisesti henkilö- ja mediaresursseja monipuolisesti hyödyntäen. Viestintäkanavia ovat ne foorumit ja välineet, joiden avulla tai kautta viestejä välitetään.

Perinteisistä viestintäkanavista seurakunta käyttää paikallislehti Nokian Uutisia, jossa ilmoittaa tapahtumista (jakelu noin 6 500 taloutta / viikko), antaa seurakunnan toimintaa koskevia juttuvinkkejä ja jakaa oman Valo-lehden (peittojakelu 13 000).

Seurakunnan verkkosivuston kävijämäärät ja sosiaalisen median seuraajamäärät ovat tarkastelujaksolla 2017–2021 tasaisessa kasvussa.

Verkkosivusto:

 • Yksilöidyt kävijämäärät ovat kasvaneet arvosta 25 856 arvoon 36 304.
 • Käyntien määrä on kasvanut arvosta 59 301 arvoon 79 652.
 • Sivujen katselut ovat kasvaneet arvosta 184 872 arvoon 238 646.

Sosiaalinen media:

 • Facebook-seuraajien määrä on kasvanut arvosta 1 851 arvoon 2 730.
 • Instragram-seuraajien määrä on kasvanut arvosta 564 arvoon 1 229.
 • Twitter-seuraajien määrä on kasvanut arvosta 569 arvoon 661.

Taloustutkimuksen vuonna 2020 tekemän seurakuntalaistutkimuksen mukaan Nokian seurakunnan tärkeimmät viestintäkanavat ovat:

 1. Seurakunnan verkkosivusto.
 2. Internet yleensä.
 3. Seurakunnan työntekijät.
 4. Seurakunnan Facebook-sivut.
 5. Muut seurakuntalaiset (puskaradio).

Viestintäympäristön jatkuvat muutokset haastavat seurakunnan viestintää:

 • uskonnollisuuden ja uskonnollisen kielen muuttuminen 
 • kirkon jäsenyyden ja kiinnostavuuden väheneminen 
 • eri ikäluokkien erilainen median käyttötapa 
 • viestintäkanavien runsaus
 • perinteisen median merkityksen väheneminen 
 • perinteisten kohtaamisten (esim. kirkolliset toimitukset) väheneminen 
 • uutisoinnin oikea-aikaisuus
 • oikean tiedon tunnistaminen ja luotettavuus.

2. Viestinnän tasot, vastuut ja toteutus

Viestintästrategiassa määritellään seurakunnan viestinnän pitkäntähtäimen linjaukset. Viestinnän käytännön toteutus näkyy työalakohtaisissa viestintäsuunnitelmissa.
Viestintäsuunnitelmissa määritellään kohderyhmät, tavoitteet, sisältö, aikataulut, vastuut, yhteistyö viestintäyksikön kanssa ja seuranta.

Seurakunnan viestinnän strategiasta vastaa kirkkoherra ja operatiivisesta toiminnasta tiedottaja. Tiedottajalla on mahdollisuus saada tarvittava resurssi viestinnän hoitamiseen. Työaloille, tukipalveluihin ja hallintoon on nimetty viestinnän yhdyshenkilöt. Kirkkoneuvoston nimeämä viestintätyöryhmä tukee ja ohjaa viestintästrategian toteuttamista.

Työalat tekevät työalakohtaiset viestintä- ja tapahtumasuunnitelmat, joista antavat tietoa ja tukipyyntöjä viestintäyksikköön. Viestintäyksikkö valmistaa aineistot ja välittää ne medioihin. Työalat viestivät myös itse omille kohderyhmilleen. Viestintäyksikkö tuottaa kirjallista ja visuaalista materiaalia työalojen ja hallinnon tarpeisiin ja kouluttaa henkilökuntaa ajankohtaisista asioista.

Työalojen, tukipalveluiden ja hallinnon yksiköiden viestinnän yhdyshenkilöiden tehtävät ovat verkkosivujen tarkkailu, uutisaiheiden, sosiaalisen median aineistojen, työ- ja tukipyyntöjen sekä koulutustarpeiden toimittaminen viestintäyksiköön. Luottamushenkilöt toimittavat uutisaiheita viestintäyksikölle, ottavat selvää seurakunnan toiminnasta ja toimivat viestijöinä omissa toimintaympäristöissään.

3. Viestintä Nokian seurakunnassa 

3.1. Ulkoinen viestintä

Seurakunnan ulkoisen viestinnän tavoite on kertoa rakastavasta Jumalasta ja välittää nokialaisille tietoa seurakunnasta, sen toiminnasta sekä ylläpitää hyvää julkisuuskuvaa. Työalat, luottamushenkilöt ja viestintäyksikkö yhdessä ja erikseen tuottavat kristillistä materiaalia nokialaisten hengellisen kasvun tueksi ja tiedotteita toiminnasta sekä tarjoavat alustan kohtaamisille.

Seurakunnan ulkoista viestintää toteutetaan:

 • Nokian Uutisten printti- ja digilehdessä: viikkoilmoitus (52 / vuosi), juttuvinkit, tiedotteet, digimediakampanjat (2 / vuosi)
 • seurakunnan omassa Valo-lehdessä (3 / vuosi, peittojakelu: painos 13 000)
 • työalojen kohderyhmäviestinnässä: kontaktit, puhelintoiminnot, postituslistat, flyerit
 • ilmoitustauluilla
 • lehtien ja radion menovinkit-palstoilla
 • kohtaamisissa erilaisissa tilanteissa ja verkkoalustoilla
 • messuilla ja tapahtumissa
 • seurakunnan verkkosivustolla
 • sosiaalisen median kanavissa: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ja Sokeripaloja-blogi sekä Snapchat ja TikTok (nuorisotyö)
 • paikallisissa valotauluissa
 • työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten verkostoissa.

Nokian seurakunnan visuaalinen ilme perustuu yritystunnukseen, jonka tekstissä lukee Nokian seurakunta ja kuvassa on sekä Nokiaa että Nokian kirkon ovea symbolisoiva N-kirjain ja risti. Yritystunnusta, joko pelkällä kuvalla tai tekstin kanssa, käytetään kaikessa ulkoisessa viestinnässä. Yritystunnusta voidaan käyttää vihreänä, mustana tai valkoisena.

Seurakunnan visuaalinen ilme on positiivinen, yhtenäinen, tunnistettava, saavutettava ja ammattimaisesti toteutettu.

3.2. Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän tavoite on antaa ajankohtaista tietoa seurakunnasta työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Sisäinen viestintä on avointa vuorovaikutusta ja kommunikointia työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken: 

 • Sähköposti, puhelin
 • palaverit, kokoukset, seminaarit
 • Katrina-varausjärjestelmä
 • viikoittaisten lehti-ilmoitusten ja verkkosivuston seuraaminen
 • uusien työntekijöiden perehdyttäminen
 • tiedonkulku työntekijöiden välillä: työalat – tukipalveluiden ja hallinnon viestinnän yhdyshenkilöt – työalavastaavat
 • luottamuselinviestintä: valtuutetuille – valtuutetuilta joustavasti kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston, tukitiimien, työryhmien, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken.

4. Viestinnän painotukset strategiakaudella

 • Strategiakaudella kohdennetaan viestintää erityisesti Nokialle muuttaville.
 • Huomioidaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategiassa mainittu kohderyhmä: nuoret naiset.
 • Kehitetään viestintää tavoittamaan uudet ja nykyiset vapaaehtoiset. Kartoitetaan kyselyllä vapaaehtoisten toiveita yhteistyöstä seurakunnassa.
 • Viestinnässä näkyy ekologisuus.
 • Kehitetään lisää vuorovaikutteisia viestintäkeinoja.
 • Viestinnällä tuetaan verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä.
 • Arvioimme strategiakauden painotusten toteutumista vuosittain. Palautteiden kautta kerätään tietoa viestinnän vaikuttavuudesta.