Tukitiimit toimivat työntekijöiden rinnalla

Tukitiimityö lisää seurakuntalaisten valitsemien luottamushenkilöiden osallistuvaa vaikuttamista seurakuntatyöhön kaikilla tasoilla. Tukitiimit ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.

Seurakunnassa on 6 tukitiimiä, joissa jokaisessa 4–8 jäsentä mukaanlukien puheenjohtaja. Kokouksiin voidaan kutsua tukitiimin ulkopuolisia asiantuntijoita.

 1. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi
 2. Lähetys- ja aikuistyön tukitiimi
 3. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimi
 4. Varhaiskasvatuksen tukitiimi
 5. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimi
 6. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi

Nokian seurakunnan tukitiimit ja niiden tehtävät 2021–2022

Tukitiimien toimialat

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta.

Lähetys- ja aikuistyön tukitiimi

Lähetyksen työala koordinoi seurakunnan yhteistä lähetystoimintaa, lähetyskasvatusta ja varainkeruuta lähetystyön hyväksi. Aikuistyössä ollaan nokialaisten aikuisten hengellisiä matka- ja kastekumppaneita. Kulmakiven toiminnan kantavana ajatuksena on ihmisen halu olla avuksi toiselle ihmiselle.

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimi

Diakonian tehtävänä on kristillisen rakkauden pohjalta etsiä, tukea ja auttaa niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamistyötä. Luomme yhteyksiä ja tukiverkostoja, joiden kautta myös seurakuntalaiset voivat olla rohkaisemassa toinen toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa ja kantamassa vastuuta lähimmäisistä.

Varhaiskasvatuksen tukitiimi

Varhaiskasvatuksen toiminta on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta, joka tukee lasten hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta kirkkovuoden teemojen mukaan.

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimi

Nuorisotyön perustehtävä on auttaa lapsia ja nuoria vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu. Lapsi ja nuori kohdataan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön.

Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi

Kiinteistötoimi ylläpitää kiinteistöjä ja huolehtii kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista. Seurakunnan kiinteistötoimintaa tuetaan suntio-, vahtimestari- ja ravintopalveluilla. Hautaustoimi huolehtii Nokialle haudattavaksi tulevien vainajien hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta.

Tukitiimien tehtävät

 1. Tukitiimi tukee sille kuuluvien työalojen toimintaa. Tukitiimi tuntee työalojensa toiminnan ja kehittää sitä työaloista vastaavien työntekijöiden kanssa.
 2. Tukitiimin jäsenet edistävät ja tukevat työaloillansa vuorovaikutusta paikkakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä.
 3. Tukitiimi on tietoinen työalojensa toimintasuunnitelmista ja talousarvioista, antaa ehdotuksia ja tukee toimintasuunnitelmien toteutumista.
 4. Tukitiimin jäsenet ovat mukana työalojensa toiminnan ja projektien toteutuksessa.
 5. Tukitiimi perehtyy työalojensa ja koko seurakunnan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Tukitiimi näkee työalojensa toiminnan osana seurakunnan elämän kokonaisuutta.
 6. Tukitiimi edistää yhdessä työntekijöiden kanssa yhteyksiä työalojensa muihin toimijoihin paikkakunnan ja kokonaiskirkon tasolla.
 7. Tukitiimi valitsee keskuudestaan edustajan valintaryhmiin, jotka kirkkoneuvosto on asettanut tukitiimin työalojen vakinaisten työntekijöiden rekrytointia varten.

Tukitiimien kokoonpano ja kokouskäytännöt

 1. Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimit toimikaudekseen. Valinnassa tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset ja mahdollisuuksien mukaan motivaatio, asiantuntemus, yhteistyöverkostot ja eri sukupolvien edustus.
 2. Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimiin 4–8 jäsentä ja nimeää heistä puheenjohtajan. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää tukitiimiin kirkkoneuvoston edustajan. Työalasta vastaavat työntekijät osallistuvat tukitiimin kokouksiin.
 3. Tukitiimi valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tukitiimi valitsee itselleen sihteerin.
 4. Tukitiimi kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Tukitiimi kokoontuu vähintään yhden kerran toimintakauden (kevät, syksy) aikana.
 5. Puheenjohtaja valmistelee kokoukset yhdessä työalasta vastaavien työntekijöiden kanssa.
 6. Kokouskutsu toimitetaan tiimin jäsenille sekä neuvoston edustajalle pääsääntöisesti viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kutsussa ilmoitetaan kokouksen asialista.
 7. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on osallistumisoikeus tukitiimin kokouksiin.
 8. Tukitiimin kokouksista laaditaan muistio, jonka tukitiimin sihteeri lähettää tukitiimin jäsenille, kirkkoherralle, talousjohtajalle ja arkistointia varten henkilöstöpäällikölle.
 9. Tukitiimiin nimetty kirkkoneuvoston edustaja raportoi tukitiimin ajankohtaisista asioista kirkkoneuvostolle.
 10. Tukitiimityöskentelystä maksetaan vuosipalkkiot tukitiimien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.

Tukitiimien jäsenet | päivitetään, kun jäsenet on valittu

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi

 

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimi

 

Lähetys- ja aikuistyön tukitiimi 

 

Varhaiskasvatuksen tukitiimi 

 

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimi

 

Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi