Kirkkoherranvaali Nokialla

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla. Valintatavasta päättää tuomiokapituli Nokian seurakunnan ehdotuksen pohjalta.

Nokian seurakunnan tuleva kirkkoherra valitaan välillisellä vaalitavalla

Välillisessä vaalissa valinnan tekevät kirkkovaltuuston jäsenet. Ehdokkaiden lukumäärää ei ole rajoitettu, vaan vaaliin osallistuvat kaikki virkaa hakeneet ja kelpoisuusvaatimukset täyttäneet hakijat. Valinta suoritetaan kirkkovaltuuston kokouksessa. 

Välillinen vaali on hyvin lähellä seurakunnan tavanomaista rekrytointiprosessia. Rekrytoinnin tukena on mahdollista käyttää psykologisia tutkimuksia hakijoista ja välittömän vaalin tapaan vaalipaneeleita.

Nokian seurakunnan kirkkoherranvaalin aikataulu

 • 26.10.2022 kirkkoneuvosto tekee esityksen valtuustolle vaalitavasta ja viran erityisistä tarpeista.
 • 16.11.2022 kirkkovaltuusto päättää vaalitavasta ja viran erityisistä tarpeista.
 • 14.12.2022 tuomiokapitulin päätös vaalitavasta ja viran auki julistaminen.
 • 15.12.2022–13.1.2023 virka auki.
 • 16.–17.1.2023 tuomiokapituli haastattelee hakijat.
 • 18.1.2023 tuomikapituli: kelpoisuus, lausunto hakijoista ja valmistelijan määrääminen.
 • 21.2.2023 vaali.
 • 12.4.2023 viranhoitomääräyksen antaminen.

Viran erityiset tarpeet

Kirkkojärjestyksen 6:13 määrittelemien kirkkoherran tehtävien lisäksi viran hoitaminen Nokian seurakunnassa edellyttää seuraavaa:

 • luterilaista uskonkäsitystä ja kokonaiskirkon tuntemista,
 • hallinnollista osaamista sekä hyvää henkilöstöjohtamista,
 • strategisen ajattelun taitoa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä taitoa visioida tulevaa,
 • kokemusta johtamistyöstä sekä taitoa hallita suuria kokonaisuuksia myös paineen alla,
 • kykyä ja valmiutta muutosjohtajuuteen, koska yhteiskunnan rakenteet ja seurakunnan toimintaympäristö ovat voimakkaassa muutoksessa,
 • kykyä toimia uusien tietojärjestelmien kanssa ja kommunikoida verkossa sekä
 • verkostoituvaa yhteisörakentajan työotetta.

Nokian seurakunnasta

Nokian seurakunta on noin 23 000 jäsenen seurakunta. Seurakunnan aluetta kuvaa yhtäältä kaupunkimainen asutus ja toisaalta maaseutumainen ympäristö. Nokian kaupunki on selkeää muuttovoittoaluetta ja kaupungin alueelle on kaavoitettu ja kaavoitetaan jatkuvasti lisää tilaa rakentamiselle.

Seurakunnan alueella on viisi kirkkorakennusta: Nokian, Pinsiön, Tottijärven, Suoniemen ja Siuron kirkko. Lisäksi seurakunnan alueella on Pitkäniemen sairaalakirkko, jonka käytöstä huolehtii seurakuntien yhteinen sairaalasielunhoito.

Seurakunnassa tehtävästä työstä huolehtivat lähiesihenkilöiden johtamat työtiimit. Työtiimien tueksi on nimitetty tukitiimejä, joiden tehtävänä on tukea työmuodon työtä.

Seurakunnassa ei ole tällä hetkellä keskusta-alueella seurakuntakeskuksesi tai seurakuntataloksi kutsuttavaa rakennusta. Vanhasta rakennuksesta on luovuttu 2017 ja se on myöhemmin purettu. Uuden rakentamisesta on käyty pitkään keskustelua. Tavoitetila on hankkia seurakunnalle uusi seurakuntatila, johon keskittyisivät niin työntekijöiden työtilat kuin seurakuntalaisten kokoontumis- sekä vastaanottotilat.

Seurakunnan tulevaisuuden kysymyksenä on uusien toimintamuotojen löytäminen muuttuvassa ympäristössä sekä alueelle muuttavien ihmisten tavoittaminen.

Taloudellisesti seurakunta on vakaalla pohjalla, mutta varsinkin merkittävä kiinteistömassa velvoittaa tulevaisuudessa karsimaan rakennuskantaa.