Uutislistaukseen

Nokian seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä

Kokousnuija.

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui Toimintakeskus Urhatussa keskiviikkona 22. toukokuuta 2024.

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentin säilyttämistä ennallaan

Vuonna 2024 Nokian seurakunnan verotulot ovat toteutuneet myönteisesti palkansaajien palkkakehityksen ansiosta. Kertymä huhtikuun loppuun mennessä oli 2 533 789 euroa, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuonna 2023 vastaavana aikana.

Kirkon palkkaratkaisu lisää henkilöstökustannuksia merkittävästi. Lisäksi kiinteistöjen kunnossapitoon ja remontteihin kuluu runsaasti varoja. Myönteinen verotulokehitys on hyvin tarpeellinen, että talous saadaan pidettyä tasapainossa.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2027 suunnittelulukujen perustana on käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttia 1,50 %. Strategian mukaisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen edellyttää veroprosentin säilyttämistä ennallaan.

Tampereen hiippakunnassa seurakuntien veroprosentit vuonna 2024 vaihtelevat välillä 1,25–1,9 %. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,50 %.

Kehon alueen kaavoittamisessa tavoitellaan luontoarvojen huomioimista

Kehon entisen pappilan alueelle on jo vuonna 2005 käynnistetty kaavoittamista. Kaavoitussopimus solmittiin vuonna 2014. Kaava on jäänyt ehdotusvaiheeseen, ja noussut jälleen esille Korkeemäenkadun kaavoitushankkeen yhteydessä.

Nokian kaupungin rantojen käytön vision tavoitteena on mahdollistaa taajama-alueiden rantojen monimuotoinen hyödyntäminen kaupungin elinvoiman ja ekologisuuden lisäämiseksi sekä maankäytön suunnittelun ohjaamiseksi. Kehon entisen pappilan alue sijaitsee visiossa arkeologisen perinnön kokonaisuuden, Liukuslahden ranta-alueella.

Aiemman sopimuksen mukaisen entisen pappilan alueen lisäksi on tarkoituksenmukaista kehittää yhtä aikaa siirtolapuutarhan aluetta, Latosaarta sekä Natura-alueeksi luokitellun Luodon saaren käytettävyyttä kaupunkilaisten virkistysalueena. Seurakunnan intressissä on vahvistaa jäsentensä lisäksi kaikkien kaupunkilaisten luontosuhdetta mahdollistamalla pääsy luontokohteisiin. Tärkeää on myös jalankulku ja kevyen liikenteen sujuminen ei-välttämättömän yksityisautoilun vähentämiseksi.

Kirkkoneuvosto päätti solmia Nokian kaupungin kanssa sopimuksen kaavoitussopimuksen päivittämisestä ja kaavoituksen käynnistämisestä seurakunnan omistamilla mailla kiinteistöillä Kehossa, Latosaaressa, Ilvessaaressa ja Luodonsaaressa. Sekä valtuutti talousjohtaja Taina Tuohimaan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia.

Seurakunnan tavoitteena sopimukseen nimetään:

  • Kehitetään sopimusaluetta Nokian kaupungin strategian Rantojen kaupunki -vision ja kasvua mahdollistavan kaupunkirakenteen viitoittamana.
  • Alueelle osoitetaan pientalovaltaista (paritalo / rivitalo) rannan läheistä asumista Pappilan pellolle ja Latosaareen tai Pappilan pellolle ja siirtolapuutarha-alueelle.
  • Rantojen kaupunki -vision johdattamana tutkitaan Nokian keskustan suunnasta tulevan rantareitistön jatkaminen alueen läpi Liukuslahteen, Viinikanniemeen ja Luodonsaareen.
  • Sopimusalueella huomioidaan paikalliset luontoarvot, puustoa säästetään mahdollisimman paljon ja rakentamisessa pyritään ekologisuuteen sekä rakennusmateriaalien että energiankäytön kannalta.
  • Alueen liikenneverkostoa kehitetään siten, että Latosaareen muodostetaan katuyhteys.

Kirkkoneuvosto valitsi uudet nuorisotyönohjaajat

Kirkkoneuvosto päätti 29.3.2023 kokouksessaan julistaa haettavaksi kaksi toistaiseksi voimassa olevaa nuorisotyönohjaajan virkaa. Hakemuksia tuli kymmenen ja hakijoista haastatteluun kutsuttiin viisi.

Kirkkoneuvoston nimeämään haastatteluryhmään kuuluivat viranhaltijoista nuorisotyöstä vastaava pastori ja henkilöstöpäällikkö, luottamushenkilöistä Marjo Vestola ja nuorten vaikuttajaryhmän edustaja Eero Lähdesmäki.

Haastatteluryhmän tekemän kokonaisharkinnan ja yhteisen näkemyksen mukaan parhaimmat edellytykset nuorisotyönohjaajan viran hoitamiseen ovat Jani-Petteri Myllylällä ja Eevi Liimataisella.

Virkaan, jossa päävastuualueena on rippikoulun jälkeinen nuorisotyö ja isostoiminta valittiin Jani-Petteri Myllylä. Virkaan, jossa päävastuualueena on työ alakouluikäisten parissa valittiin Eevi Liimatainen. Molempiin virkoihin valittiin varalle Teemu Tamminen.

Ville Järvinen
Ville Järvinen
kirkkoherra
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia
Taina Tuohimaa
Taina Tuohimaa
talousjohtaja
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia

23.5.2024 12.34