Nokian seurakunnan tukitiimit, niiden tehtävät ja jäsenet 2023–2024

Tukitiimit

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta.

Lähetys- ja aikuistyön tukitiimi

Lähetyksen työala koordinoi seurakunnan yhteistä lähetystoimintaa, lähetyskasvatusta ja varainkeruuta lähetystyön hyväksi. Aikuistyössä ollaan nokialaisten aikuisten hengellisiä matka- ja kastekumppaneita. Kulmakiven toiminnan kantavana ajatuksena on ihmisen halu olla avuksi toiselle ihmiselle.

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimi

Diakonian tehtävänä on kristillisen rakkauden pohjalta etsiä, tukea ja auttaa niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamistyötä. Luomme yhteyksiä ja tukiverkostoja, joiden kautta myös seurakuntalaiset voivat olla rohkaisemassa toinen toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa ja kantamassa vastuuta lähimmäisistä.

Varhaiskasvatuksen tukitiimi

Varhaiskasvatuksen toiminta on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta, joka tukee lasten hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta kirkkovuoden teemojen mukaan.

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimi

Nuorisotyön perustehtävä on auttaa lapsia ja nuoria vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu. Lapsi ja nuori kohdataan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön.

Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi

Kiinteistötoimi ylläpitää kiinteistöjä ja huolehtii kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista. Seurakunnan kiinteistötoimintaa tuetaan suntio-, vahtimestari- ja ravintopalveluilla. Hautaustoimi huolehtii Nokialle haudattavaksi tulevien vainajien hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta.

Tukitiimien tehtävät

 1. Tukitiimi tukee sille kuuluvien työalojen toimintaa. Tukitiimi tuntee työalojensa toiminnan ja kehittää sitä työaloista vastaavien työntekijöiden kanssa.
 2. Tukitiimin jäsenet edistävät ja tukevat työaloillansa vuorovaikutusta paikkakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä.
 3. Tukitiimi on tietoinen työalojensa toimintasuunnitelmista ja talousarvioista, antaa ehdotuksia ja tukee toimintasuunnitelmien toteutumista.
 4. Tukitiimin jäsenet ovat mukana työalojensa toiminnan ja projektien toteutuksessa.
 5. Tukitiimi perehtyy työalojensa ja koko seurakunnan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Tukitiimi näkee työalojensa toiminnan osana seurakunnan elämän kokonaisuutta.
 6. Tukitiimi edistää yhdessä työntekijöiden kanssa yhteyksiä työalojensa muihin toimijoihin paikkakunnan ja kokonaiskirkon tasolla.
 7. Tukitiimi voi ehdottaa keskuudestaan edustajaa valintaryhmiin, jotka kirkkoneuvosto on asettanut tukitiimin työalojen vakinaisten työntekijöiden rekrytointia varten.

Tukitiimien kokoonpano ja kokouskäytännöt

 1. Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimit toimikaudekseen. Valinnassa tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset ja mahdollisuuksien mukaan motivaatio, asiantuntemus, yhteistyöverkostot ja eri sukupolvien edustus. Tukitiimi voi itsenäisestä täydentää kokoonpanoaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
 2. Kirkkoneuvosto nimeää tukitiimien puheenjohtajat. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää tukitiimiin kirkkoneuvoston edustajan. Työalasta vastaavat työntekijät osallistuvat tukitiimin kokouksiin.
 3. Tukitiimi valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tukitiimi valitsee itselleen sihteerin.
 4. Tukitiimi kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Tukitiimi kokoontuu vähintään yhden kerran toimintakauden (kevät, syksy) aikana.
 5. Puheenjohtaja valmistelee kokoukset yhdessä työalasta vastaavien työntekijöiden kanssa.
 6. Kokouskutsu toimitetaan tiimin jäsenille sekä neuvoston edustajalle pääsääntöisesti viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kutsussa ilmoitetaan kokouksen asialista.
 7. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on osallistumisoikeus tukitiimin kokouksiin.
 8. Tukitiimin kokouksista laaditaan muistio, jonka tukitiimin sihteeri lähettää tukitiimin jäsenille, kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle, kirkkoherralle, talousjohtajalle ja arkistointia varten henkilöstöpäällikölle. Muistio tulee toimittaa ilman tarpeetonta viivytystä.
 9. Tukitiimiin nimetty kirkkoneuvoston edustaja raportoi tukitiimin ajankohtaisista asioista kirkkoneuvostolle.
 10. Tukitiimityöskentelystä maksetaan vuosipalkkiot seurakunnan palkkiosäännön mukaisesti.

Tukitiimien jäsenet

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi

Eliisa Ala-Kuusisto, puheenjohtaja
Pia Laaksonen, neuvoston edustaja
Juha-Pekka Lehtonen
Viivi Lepomäki
Timo Syrjä
Pentti Kylmäkoski
Maria Piirainen
Erkko Maalampi
Kirsti Salakallio
Anna-Liisa Malmi
Eeva Leskinen

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimi

Kaisa Lehto, puheenjohtaja
Jyrki Kortesmäki, neuvoston edustaja
Eliisa Ala-Kuusisto
Sirpa Lehtinen
Kimmo Lämsä
Marko Olander
Virpi Pohjanen
Erja Honkaniemi
Mauri Tuominen
Auli Aaltonen

Lähetys- ja aikuistyön tukitiimi 

Marko Nieminen, puheenjohtaja
Auli Aaltonen, neuvoston edustaja
Tommi Kaurala
Helena Kortesmäki
Kimmo Lämsä
Riikka Rahkonen
Anna-Liisa Malmi
Soile-Maarit Rasi
Andrew Fisher
Sanna Ojala
Eija Nevala
Eeva Leskinen
Pentti Koivisto

Varhaiskasvatuksen tukitiimi 

Riikka Liukkunen, puheenjohtaja
Johanna Ahvenvaara, neuvoston edustaja
Marko Olander
Tuuli-Elina Piirainen
Saara Makkonen
Katja Rautiainen
Meeri Tölli
Katja Pääkkönen
Simo Pokki
Mikko Kalliomäki

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimi

Marjo Vestola, puheenjohtaja
Sanna Ojala, neuvoston edustaja
Antti Ala-Heikkilä
Markus Koski
Viivi Lepomäki
Simo Pokki
Kalle Sivula
Matias Välimäki
Hanna-Leena Kuisma
Eija Nevala
Katri Helenius

Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi

Jyrki Mäntylä, puheenjohtaja
Pia Laaksonen, neuvoston edustaja
Jarkko Salo
Erja Alanen
Juha-Pekka Lehtonen
Pirkko Pihlajamaa
Marko Honkanen
Henna Peltola
Sisko Nevala
Sari Ilponen