Uutislistaukseen

Nokian seurakuntakeskus puretaan

15.11.2018 12.08

Nokian seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2018 purkaa sisäilmaongelmien vuoksi yli vuoden suljettuna olleen Nokian seurakuntakeskuksen

Nokian seurakuntakeskus on ollut suljettuna syksystä 2017 asti sisäilmaongelmien vuoksi. Nokian seurakunnan kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 14.11.2018 purkaa sisäilmaongelmien vuoksi yli vuoden suljettuna olleen Nokian seurakuntakeskuksen.

Ennen purkamista Nokian seurakuntakeskuksesta laaditaan dokumentaatio tai rakennushistoriallinen selvitys, jonka museovirasto edellyttää.

Uudesta seurakuntakeskuksesta päättää sunnuntaina 18.11.2018 seurakuntavaaleissa valittava valtuusto

Tämän kirkkovaltuuston viimeisessä kokouksessa päätettiin seurakuntakeskuksen purkamisesta. Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valittava valtuusto saa päätettäväkseen uusien tilojen toteutuksen.

Purkupäätöksen taustalla on laajan tutkimuksen tulos

Nokian seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmiin liittyvien epäilyiden vuoksi kohteessa aloitettiin vuoden 2016 puolella sisäilmaselvitysten teko niihin liittyvine tarkastuksineen. Tutkimuksissa saatiin tietoa mahdollisista sisäilmaongelmien lähteistä. Yksittäisten lähteiden lisäksi talossa havaittiin yleisesti olevan ilmavuotoja, kosteusrasitusta, huonosti toimiva ilmanvaihto sekä erilaisia sisäilmaa heikentäviä tekijöitä, kuten rakenteista irtoavaa ja ilmatilassa olevaa mineraalivillakuitua. Tehdyt havainnot ja ongelmat ovat tyypillisiä tämä aikakauden rakenteellisesti saman tyyppisille rakennuksille.

Tutkimusraportin ja vastaavista kohteista saatujen kokemuksen pohjalta oli pääteltävissä, että Nokian seurakuntakeskuksessa ollaan laajan korjaushankkeen edessä. Rakennus on lähes 40 vuoden ikäinen, jolloin rakennus olisi monilta osin ja toiminnallisuuden kannalta myös peruskorjaustarpeen edessä.

Viranhaltijat ja valtuutetut ovat esityksen ja päätöksen tueksi tutustuneet tutkimusraporttiin ja käyneet asiasta keskusteluja eri foorumeilla.

Kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio, johon sisältyy vanhan seurakuntakeskuksen purkukuluja ja uuden seurakuntakeskuksen suunnittelu- ja rakentamiskuluja

Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvoston kokouksessa 26.9.2018 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun vaiheen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto teki kokouksessa talousarvion jatkovalmistelua varten seuraavat linjaukset:

– Seurakuntakeskuksen osalta budjettiin merkitään vanhan rakennuksen purkaminen sekä uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset. Seurakuntakeskuksen mahdollisesta purkamisesta päätetään myöhemmin erikseen.

– Vuoden 2019 talousarvion tavoite on ”ei voittoa ei tappiota”, mutta talousarvio voidaan tarvittaessa valmistella lievästi tappiolliseksi. Rakennuksen purkukustannukset ovat kertaluonteinen rasite ja näkyvät vuoden 2019 kuluina.

Investointisuunnitelmaan on kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti merkitty seurakuntakeskuksen purkaminen käyttötalousmenoihin ja uudisrakentaminen investointiosaan. Investointisuunnitelman toteutumiseen vaikuttaa se, millaiseen ratkaisuun uusien tilojen suhteen lopulta päädytään. Asiasta päätetään myöhemmin erikseen.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2019 vuosikate on noin 259.000 euroa (edellisenä vuonna 103.000 euroa) ja tilikauden alijäämä on -76.460 euroa (alijäämä -333.000 euroa). Seurakunta etsii jatkuvasti ja aktiivisesti kustannustehokkaimpia toimintatapoja ja pyrkii pienentämään alijäämää sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta. Poistoja on arvioitu syntyvän noin 335.000 euroa (edellisenä vuonna 436.000). Käyttöomaisuuden investoinnit vuonna 2019 ovat talousarvioehdotuksessa 1.023.000 euroa (edellisenä vuonna 1.060.000 euroa). Suunnitelmakauden investoinnit ovat 6.703.000. Muut investoinnit suoritetaan kassavaroin, mutta seurakuntakeskuksen uudisrakentamiseen on otettava lainarahoitusta. 

Hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon. Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi tulee siirtää se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti arvioitu työmäärä.